Όροι Χρήσης


ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΠΩΛΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ/ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ

Η Εταιρία GoodDeals διατηρεί ανεπιφύλακτα το δικαίωμα μονομερούς τροποποίησης των εκάστοτε όρων χρήσης, αν αυτό κρίνεται αναγκαίο για τη εξασφάλιση της αρτιότητας των υπηρεσιών που προσφέρει αλλά και προς εξασφάλιση παντός άλλου δικαιώματος της. Άπαντες οι όροι χρήσης μαζί με τις εκάστοτε τροποποιήσεις αυτών ισχύουν απαρεγκλίτως για όλους τους χρήστες της ιστοσελίδας www.gooddeals.gr και δεν είναι δυνατή η ολική ή μερική εξαίρεση αυτών για οποιονδήποτε λόγο. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων χρήσης, οι χρήστες θα ενημερώνονται μέσω της ιστοσελίδας, η δε ισχύς των τροποποιηθέντων όρων θα αρχίζει από την ημερομηνία ανάρτησης αυτών στην ιστοσελίδα. Κάθε χρήστης - επισκέπτης της παρούσας ιστοσελίδας αποδέχεται πλήρως και δίχως καμία επιφύλαξη τους όρους χρήσης, όπως αυτοί αποτυπώνονται κάθε φορά, και λειτουργίας αυτής, σε περίπτωση δε που κάποιος χρήστης δε συμφωνεί μερικώς ή ολικώς με τους εκάστοτε όρους χρήσης και την εν γένει λειτουργία της ιστοσελίδας οφείλει να μην τη χρησιμοποιεί. Η παρούσα ιστοσελίδα δεν αποτελεί επ' ουδενί διαφημιστικό μέσο προϊόντων ή υπηρεσιών.

ΓΛΩΣΣΑΡΙΟ - ΟΡΙΣΜΟΙ

Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Η συμμετοχή στις προσφερόμενες υπηρεσίες της ιστοσελίδας επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο σε όσους έχουν συμπληρώσει το δέκατο-όγδοο έτος (18ο) της ηλικίας τους και έχουν πλήρη δικαιοπρακτική ικανότητα. Ο χρήστης δηλώνει ότι οι πληροφορίες που παρέχει για την χρήση της παρούσας ιστοσελίδας είναι ακριβείς.

Επίσης ο χρήστης δηλώνει ότι είναι ο νόμιμος κάτοχος και χρήστης του μέσου πληρωμής το οποίο θα χρησιμοποιήσει προκειμένου να προβεί στην κατάρτιση οποιουδήποτε είδους δικαιοπραξίας. Σε περίπτωση που ο χρήστης δεν πληροί κάποιες από τις παραπάνω προϋποθέσεις, η Εταιρία δε φέρει καμία απολύτως ευθύνη.

Η Εταιρία μέσω της ιστοσελίδας της δίνει τη δυνατότητα στους προμηθευτές να προωθήσουν/πωλήσουν στους χρήστες σε ειδικές εκπτωτικές τιμές προϊόντα και υπηρεσίες σε προκαθορισμένο αριθμό και για προκαθορισμένο χρονικό διάστημα, όπως θα ορίζεται κάθε φορά στην ιστοσελίδα. Συνεπώς, η Εταιρία ΔΕΝ αποκτά καθ' οιονδήποτε τρόπο την ιδιότητα του πωλητή, καθώς ενεργεί αποκλειστικά και μόνο ως τρίτος-διαμεσολαβητής στη διαδικασία προώθησης των προϊόντων και των υπηρεσιών τρίτων εκτός εαν διαθέτει δικά της προιόντα.

Η Εταιρία θα διαθέτει στους χρήστες που συμμετείχαν επιτυχώς στην προσφορά κουπόνια, μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος της ιστοσελίδας σε ηλεκτρονική μορφή. Το κάθε κουπόνι ενσωματώνει την προσφορά στην οποία οι αγοραστές συμμετείχαν επιτυχώς. Με την επίδειξη του κουπονιού στον προμηθευτή, ο αγοραστής θα αξιώνει να λάβει από τον προμηθευτή το προϊόν/υπηρεσία για το οποίο ισχύει η προσφορά στην οποία συμμετείχε.

Η Εταιρία θα θέτει στην ιστοσελίδα προσφορά για τα προϊόντα και υπηρεσίες που παρέχονται είτε από προμηθευτές είτε από την ίδια, ορίζοντας κάθε φορά την τιμή διάθεσης, την ποσότητα διάθεσης, ενώ σε συνεργασία με την Εταιρία θα ορίζεται και ο χρόνος για τον οποίο θα διατίθεται η προσφορά. Στη συνέχεια, κάθε χρήστης θα έχει τη δυνατότητα αγοράς της διατιθέμενης κάθε φορά προσφοράς, και πατώντας στο κουμπί ''αγόρασε τo', είτε θα εισέρχεται μέσω του προσωπικού λογαριασμού (account) που θα έχει δημιουργήσει μέσω της ιστοσελίδας, είτε θα συμπληρώνει τη φόρμα με τα απαραίτητα στοιχεία, ανάμεσα σε αυτά και τα στοιχεία της πιστωτικής ή χρεωστικής του κάρτας. Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας ο χρήστης θα πατήσει στο κουμπί ''ολοκλήρωση παραγγελίας'' με το οποίο θα γίνεται και η οριστική χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του αγοραστή, σε ποσό αντίστοιχο με τον αριθμό των κουπονιών που αγόρασε. Τα κουπόνια αποστέλλονται ηλεκτρονικά και αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της αγοράς στο "Προφίλ" του εκάστοτε χρήστη στη θέση " Τα κουπόνια μου", τα οποία είναι μοναδικά για τον κάθε αγοραστή. Το εκάστοτε ποσό θα δεσμεύεται από την Εταιρία στο όνομα και για λογαριασμό του προμηθευτή,σύμφωνα με την εντολή ανάθεσης.

Κάθε χρήστης θα έχει τη δυνατότητα να προβεί σε αγορά περισσοτέρων του ενός κουπονιών για συγγενικά ή φιλικά του πρόσωπα και μέχρι το μέγιστο αριθμό που τυχόν θέσει ο προμηθευτής, συμπληρώνοντας στα αντίστοιχα πεδία τα στοιχεία αυτών και με την προϋπόθεση ότι έχει τη συναίνεση αυτών, αναφορικά με τη δήλωση τυχόν προσωπικών δεδομένων που ζητηθούν.

Λόγω του γεγονότος ότι η εκάστοτε προσφορά θα ''τρέχει'' σε πραγματικό χρόνο, ο χρήστης θα έχει τη δυνατότητα ανά πάσα στιγμή να ελέγχει τον εναπομείναντα χρόνο μέχρι την ολοκλήρωση της προσφοράς καθώς επίσης και τον μέχρι εκείνη τη στιγμή συνολικό αριθμό των χρηστών που αγόρασαν την προσφορά.

Σε περίπτωση που κάποια προσφορά υπόκειται σε ειδικές προϋποθέσεις, τις οποίες κατά τη διάρκεια της προσφοράς ο προμηθευτής κατέστησε γνωστές και τις οποίες πρέπει να πληροί απαραιτήτως ο αγοραστής, αν κατά την εξαργύρωση του κουπονιού αποδειχθεί ότι ο αγοραστής δεν τις πληροί, τότε ο προμηθευτής έχει το δικαίωμα να αρνηθεί στον αγοραστή την παροχή των απαιτούμενων υπηρεσιών.

ΚΟΥΠΟΝΙΑ

Η Εταιρία μέσω αυτοματοποιημένου συστήματος θα αποστέλλει τα κουπόνια σε ηλεκτρονική μορφή στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις που δήλωσαν οι αγοραστές κατά την αγορά. Μαζί θα αποστέλλονται και πληροφορίες για τον τρόπο εξαργύρωσης αυτών ενώπιον του προμηθευτή.

Η τιμολόγηση ή η έκδοση απόδειξης θα γίνεται από τον προμηθευτή προς τον αγοραστή με την επίδειξη και χρήση του εκάστοτε κουπονιού.

Το εκάστοτε κουπόνι ενσωματώνει την παροχή υπηρεσιών ή προϊόντων για τη συγκεκριμένη προσφορά που αγοράστηκαν. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί ο αγοραστής να τα συμψηφίσει με άλλο προϊόν ή υπηρεσία του προμηθευτή ή να ζητήσει κάποιο χρηματικό αντίτιμο για να επιστρέψει το κουπόνι.

Ο αγοραστής έχει δικαίωμα να χρησιμοποιήσει το κουπόνι μέχρι την ημερομηνία που καθορίζεται κάθε φορά. Μετά το πέρας αυτής της ημερομηνίας ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί την παροχή οποιωνδήποτε υπηρεσιών, ενώ δεν έχει καμία απολύτως απαίτηση έναντι της Εταιρίας ή του προμηθευτή.

Ο αγοραστής οφείλει να ενημερώνετε από τις λοιπές παρατηρήσεις του εκάστοτε προσφοράς για θέματα που αφορούν την διαδικασία υλοποίησης του κοπονιού καθώς και τυχόν ακύρωσής του.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ

Η Εταιρία συμμετέχει στη διαδικασία της πώλησης των προϊόντων/υπηρεσιών ως διαμεσολαβητής και όχι ως αγοραστής. Συνεπώς, η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για το είδος και την ποιότητα των υπηρεσιών ή προϊόντων που υποσχέθηκε να παρέχει ο προμηθευτής. Ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά η Εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα στις παρεχόμενες υπηρεσίες ή προϊόντα, την ασφάλεια ή γνησιότητα αυτών καθώς επίσης και το αν η παροχή των υπηρεσιών από τον προμηθευτή ανταποκρίθηκε σύμφωνα με την περιγραφή που είχε τεθεί στην ιστοσελίδα κατά τη διάρκεια της προσφοράς.

Η Εταιρία ευθύνεται για τυχόν πραγματικά ή νομικά ελαττώματα για την ασφάλεια ή γνησιότητα αυτών καθώς και για την ακρίβεια κατά την περιγραφή τους μόνο στην περίπτωση που πρόκειται για προιόντα που εμπορεύεται η ίδια.

Σε περίπτωση που προκύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ των χρηστών της ιστοσελίδας και με οποιαδήποτε ιδιότητα και αν αυτοί ενεργούν (προμηθευτές, αγοραστές κλπ) συμφωνείται ρητά ότι η Εταιρία δεν υπέχει καμία ευθύνη αστικής τους αποκατάστασης, αποζημίωσης, εξόδων κλπ, ούτε σχετίζεται με τον τρόπο και το αποτέλεσμα της παροχής, επιτυχημένο ή μη, των υπηρεσιών από τον προμηθευτή.

Η Εταιρία δεσμεύεται ως προς την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στην ιστοσελίδα www.gooddeals.gr αναφορικά με την ύπαρξη των τεχνικών και ουσιωδών χαρακτηριστικών των προϊόντων που κατά περίπτωση διαθέτει. Τα παρεχόμενα ουσιώδη ή επουσιώδη χαρακτηριστικά αναφορά με την παρεχόμενη κάθε φορά προσφορά (ενδεικτικά και όχι αποκλειστικά τιμή, διαθεσιμότητα κλπ) έγκεινται υπό τη ρητή επιφύλαξη τυπογραφικών λαθών, ή τεχνικών λαθών που θα υπερέβαιναν του κανόνες των χρηστών, οικονομικών και συναλλακτικών ηθών καθώς επίσης και λαθών που προκλήθηκαν από λόγους ανωτέρας βίας.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

Ο προμηθευτής υποχρεούται να παρέχει τις υπηρεσίες/προϊόντα χωρίς πρόσθετες επιβαρύνσεις κατά το είδος και τις προϋποθέσεις που έθεσε την προσφορά στην ιστοσελίδα με την επίδειξη των κουπονιών από τους κατόχους.

Η Εταιρία κατά την ανάρτηση των προσφορών δίνει την δυνατότητα πρόσβασης στον προμηθευτή στο σύστημα διαχείρισης κουπονιών που διαθέτει. Στο σύστημα αυτό εμφανίζονται τα ονοματεπώνυμα των αγοραστών συνοδευόμενα από κάποια ψηφία του μοναδικού αριθμού του κουπονιού που τους αναλογεί. Για το λόγο αυτό ο προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα, κάθε φορά που του επιδεικνύεται ένα κουπόνι, να διασταυρώνει τα πραγματικά στοιχεία των κατόχων των κουπονιών.

ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Οι αποδεκτοί τρόποι πληρωμής είναι οι εξής:

Όταν ο χρήστης της ιστοσελίδας δηλώσει όλα τα απαραίτητα στοιχεία προκειμένου να προβεί στην αγορά της προσφοράς, μέσω πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, πατώντας το κουμπί ''ολοκλήρωση παραγγελίας'', εκείνη τη στιγμή γίνεται και η οριστική χρέωση της πιστωτικής/χρεωστικής κάρτας του αγοραστή, σε ποσό αντίστοιχο με τον αριθμό των κουπονιών που αγόρασε. Τα κουπόνια αποστέλλονται ηλεκτρονικά και αυτόματα μετά την ολοκλήρωση της αγοράς στο "Προφίλ" του εκάστοτε χρήστη στη θέση " Τα κουπόνια μου", τα οποία είναι μοναδικά για τον κάθε αγοραστή.

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Ο αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από την καταρτισθείσα σύμβαση πριν από τη λήξη του κουπονιού του και εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία που η προσφορά τέθηκε σε ισχύ.

Εφόσον ο αγοραστής θελήσει να υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση, εντός του ως άνω χρονικού διαστήματος και πριν τη λήξη του κουπονιού του, οφείλει να επικοινωνήσει με την εταιρία με κάθε πρόσφορο μέσο και να υποβάλλει αίτηση υπαναχώρησης, είτε γραπτώς, είτε προφορικά.

Η επιστροφή των χρημάτων του αγοραστή, θα γίνει άμεσα με τον τρόπο κατά τον οποίο έγινε η αγορά του προϊόντος και αν κάτι τέτοιο δεν καταστεί δυνατόν, έπειτα από συνεννόηση με την εταιρία.

Εάν ο αγοραστής θελήσει να υπαναχωρήσει έπειτα από την πάροδο των δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών και πριν τη λήξη του κουπονιού του, για σπουδαίο λόγο - που αφορά είτε τον ίδιο, είτε τη διαχείριση του από τον προμηθευτή- οφείλει να επικοινωνήσει με την εταιρία με κάθε πρόσφορο μέσο και να υποβάλλει αίτηση υπαναχώρησης, είτε γραπτώς, είτε προφορικά.

Σε περίπτωση επιστροφής του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό, εκτός της τράπεζας EUROBANK, ο δικαιούχος του λογαριασμού στον οποίο πραγματοποιείται η μεταφορά του ποσού ,επιβαρύνεται με τα έξοδα που ορίζει η κάθε τράπεζα.

Σε περίπτωση πως ο λόγος εκτιμηθεί ως σπουδαίος, ακυρώνεται η συγκεκριμένη αγορά - συναλλαγή και το ποσό της αξίας του αγορασθέντος κουπονιού, πιστώνεται στον λογαριασμό του αγοραστή στην Gooddeals προκειμένου να χρησιμοποιηθεί από μέρους του σε μελλοντικές αγορές του μέσω της Gooddeals.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που εισάγονται από τον χρήστη είναι κρυπτογραφημένα μέσω συστήματος κρυπτογράφησης (SSL).

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Για την αγορά των εκάστοτε προσφορών μέσω της ιστοσελίδας, αλλά και για τη διασφάλιση της αρτιότητας των υπηρεσιών εξυπηρέτησης που παρέχει η Εταιρία, θα ζητηθούν, αναλόγως την περίπτωση, από τον αγοραστή να δηλώσει κάποια προσωπικά του στοιχεία (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση κλπ). Τα προσωπικά αυτά δεδομένα που θα δηλώσει ο αγοραστής για να προβεί στη χρήση των υπηρεσιών της ιστοσελίδας θα προορίζονται αποκλειστικά και μόνο για τις υπηρεσίες αυτές και δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για διαφορετικούς σκοπούς, δίχως την τήρηση των αρμόδιων διατάξεων του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (ΓΚΠΔ). Τυχόν προσωπικά δεδομένα του αγοραστή/χρήστη δύναται να γνωστοποιηθούν σε διοικητικές, αστυνομικές και δικαστικές αρχές κατόπιν αιτήματος αυτών, τηρουμένων κάθε φορά των κείμενων διατάξεων.

Ο εκάστοτε χρήστης της ιστοσελίδας θα κληθεί να δηλώσει τα προσωπικά δεδομένα που του ζητηθούν μόνο στην περίπτωση που θελήσει να πραγματοποιήσει αγοράσει κάποια από τις προσφορές.

Οποιαδήποτε προσωπικά δεδομένα γνωστοποιηθούν στην Εταιρία από το υποκείμενο της επεξεργασίας των δεδομένων θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά και μόνο για την εξυπηρέτηση των σκοπών της ιστοσελίδας, (αγορά υπηρεσιών, προϊόντων κλπ), για την ενημέρωση του αγοραστή/χρήστη για επικείμενες προσφορές (πχ. newsletter), για την ενημέρωση και εξυπηρέτησή του χρήστη/αγοραστή αναφορικά με τη χρήση των παρεχόμενων από την ιστοσελίδα υπηρεσιών και γενικότερα για οποιοδήποτε θέμα έγκειται στην απρόσκοπτη λειτουργία της ιστοσελίδας.

Η ιστοσελίδα δεν αρχειοθετεί ούτε επεξεργάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο τους αριθμούς πιστωτικών καρτών των χρηστών και τα στοιχεία ασφαλείας αυτών και συνεπώς σε κάθε συναλλαγή ο χρήστης θα οφείλει να επανεισάγει κάθε φορά τα απαιτούμενα στοιχεία του μέσου πληρωμής που θα χρησιμοποιήσει.

COOKIES

Για την εύρυθμη λειτουργία της ιστοσελίδας, η Εταιρία χρησιμοποιεί cookies, τα οποία είναι αβλαβή προς κάθε λογισμικό/λειτουργικό αρχεία που χρησιμοποιούνται για τη συλλογή πληροφοριών, την αναγνώριση χρηστών κλπ. Οι χρήστες θα μπορούν να απενεργοποιούν αν θελήσουν τη χρήση των cookies μέσω των ρυθμίσεων του φυλλομετρητή (browser) που χρησιμοποιούν.

Newsletter

Σε περίπτωση που ο αγοραστής επιθυμεί την διαγραφή του από την λίστα ενημερωτικών emails (Newsletter) μπορεί να ζητήσει την διαγραφή του στέλνοντας με email το αίτημά του στην Eταιρία στο [email protected] ή να πραγματοποιήσει αυτόματα την διαγραφή του στο ειδικό πεδίο που βρίσκεται στο τέλος κάθε σελίδας newsletter που λαμβάνει.

Στην περίπτωση που ο αγοραστής επιθυμεί την διαγραφή του λογαριασμού του ( Προφίλ ) θα πρέπει να επικοινωνήσει με την Εταιρία, στέλνοντας το αίτημά του με email στο [email protected]

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ

Ρητά συμφωνείται ότι το δίκαιο που διέπει τις σχέσεις μεταξύ του αγοραστή και της Εταιρίας θα είναι το ελληνικό δίκαιο, ενώ για κάθε διαφορά που ήθελε προκύψει αρμόδια θα καθίστανται τα Δικαστήρια Θεσσαλονίκης.